ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ EΠΕΙΓΟΝ:ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ EΠΕΙΓΟΝ:ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το έγγραφο 24968/10-03-2020 της Κοσμητείας της ΣΕΥΠ αποφασίζεται καθολική αναστολή της πρακτικής άσκησης από 11/3/2020. Η απόφαση ισχύει για πρακτική ΠΔΑ (ΕΣΠΑ &  εκτός ΕΣΠΑ) και ΤΕΙ