Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011 Διατροφή και Δέρμα ΜΕΥ 3 4 Κίντζιου Ελένη
4021-4022 Ιαματική Δερματοθεραπεία ΜΕΥ 5 7 Κίντζιου Ελένη
4031 Δερματοαισθητική Ι ΜΕ 3 4 Κεφαλά Βασιλική
4041 Χημεία & Κοσμητολογία Φυσικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 4 Βαρβαρέσου Αθανασία
4051 Δερματολογία Ι ΜΕΥ 3 4 Ράλλης Ευστάθιος
4061-4062 Δερματοκοσμητολογία Ι ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία