Δομή του Προγράμματος Σπουδών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει 68 μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων της Διπλωματικής εργασίας και της Πρακτικής άσκησης) εκ των οποίων ο φοιτητής για να καταστεί πτυχιούχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 46.

Τα Α και Β εξάμηνα περιλαμβάνουν έξι (6) και έξι (6) Υποχρεωτικά/Γενικής Υποδομής μαθήματα, αντίστοιχα.
Το Γ εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα/Γενικής Υποδομής και προσφέρονται δεκατρία (13) Επιλογής Υποχρεωτικά/Ειδικής Υποδομής, εκ των οποίων πρέπει να επιλεγούν τα τρία (3).
Το πρόγραμμα σπουδών των υπολοίπων πέντε (5) εξαμήνων περιλαμβάνει μαθήματα Ειδικότητας και μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Υποχρεωτικά ή/και Επιλογής) για την κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας.
Στα Δ και Ε εξάμηνα περιλαμβάνονται έξι (6) και πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα, αντίστοιχα.
Στο ΣΤ εξάμηνο περιλαμβάνονται τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα, και προσφέρονται και τέσσερα (4) μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά εκ των οποίων πρέπει να επιλεγούν τα δυο (2). Στο Ζ εξάμηνο περιλαμβάνονται τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα και δυο (2) Επιλογής Υποχρεωτικά, εκ των οποίων πρέπει να επιλεγεί το 1.
Στο Η εξάμηνο προσφέρονται δεκαπέντε (15) Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων της Διπλωματικής εργασίας και της Πρακτικής άσκησης. Δίνονται στο φοιτητή οι δυνατότητες να επιλέξει:
α) Διπλωματική εργασία, Πρακτική άσκηση και 2 μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά ή
β) Πρακτική άσκηση και 4 Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα ή
γ) Διπλωματική εργασία και 4 Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα ή
δ) 6 μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά.