Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες
Ο Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας ανήκει στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στον Τομέα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, συνοδευόμενη απαραιτήτως από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στον από 31 Οκτωβρίου 2018 ισχύοντα Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες αποδοχής στο Πρόγραμμα, αποτίμησης της προόδου και περάτωσης της Διδακτορικής Διατριβής.