Μεταπτυχιακές Σπουδές

A.                                                                           ΝΕΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

                                                                                         ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ : ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 

  1. https://aesthcosm.bisc.uniwa.gr/postgraduate-studies/
  2. https://aesthcosm.bisc.uniwa.gr/

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 2205/Β΄/06-06-2020

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2935/Β’ /17-7-2020 1388/Β΄/08-04-2021

Προκηρυξη 2021 22

Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας 2021 22

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:  από 15/ 07/ 2021 έως 15 / 09 / 2021 (ως ώρα 10μ.μ.)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ MAIL ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Ή  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την  αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο pdf με την ένδειξη Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. 2021 – 2022 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ στο e-mail aesthcosm@uniwa.gr υπόψη Γαρδίκη

ΑITHΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ή 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ή ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΔΙΑΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19), AΡΚΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Το ΠΜΣ στοχεύει στην προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων στα πεδία: α) της Αισθητικής και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Αισθητική Επιστήμη β) της ανάπτυξης καλλυντικών προϊόντων και επίλυσης προβλημάτων κατά την ανάπτυξη γ) του ποιοτικού ελέγχου και δ) μελετών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των καλλυντικών προϊόντων. Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η προσφορά στους φοιτητές προηγμένων γνώσεων για α) την αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων με καινοτόμα καλλυντικά προϊόντα και τη χρήση σύγχρονων συσκευών της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας β) τη διαχείριση αισθητικών προβλημάτων από τον Αισθητικό επί εδάφους δερματοπαθειών στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και στην ανάπτυξη από τον Κοσμητολόγο καλλυντικών προϊόντων που συστήνονται επικουρικά στις δερματικές παθήσεις γ) την εμπεριστατωμένη κατανόηση των μηχανισμών δράσης των βιοδραστικών συστατικών που ενσωματώνονται σε καλλυντικά προϊόντα δ) την ανάπτυξη (formulation) διαφόρων καλλυντικοτεχνικών μορφών και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή ε) τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας και τις κλινικές μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Θετικών Επιστημών και συναφών τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δίδακτρα

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 800 ευρώ ανά εξάμηνο. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ..

Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

Αναφέρονται αναλυτικά στο Νέο  Κανονισμό ΦΕΚ  1388/Β΄/08-04-2021

Πρόγραμμα σπουδών

Αναφέρεται αναλυτικά στον Κανονισμό  ΦΕΚ 2935/Β’ /17-7-2020

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της εφαρμογής του προπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος του Τομέα κατά τις πρωινές ώρες, το ΠΜΣ θα λάβει χώρα μεσημεριανές – απογευματινές ώρες

 

 

B.

H Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και σε συνεργασίαμε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, οργάνωσε και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 έως 31/12/2014 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 των Ν. 2083/92. Το μεταπτυχιακό λειτούργησε από το 2004 ως το 2008 στα πλαίσια αναμόρφωσης Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΠΕΑΕΚ. Από το 2008 ως 31/12/2014 συνέχισε να λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενο (βάσει των ΦΕΚ 1990/Β’/31-12-04, τροπ.-συμπλ.ΦΕΚ 204/Β /17-02-05, τροπ.ΦΕΚ 214/Β /22-02-07)

Υπεύθυνη εκ μέρους του ΤΕΙ η Δρ. Ε.Πρωτόπαπα, Καθηγήτρια, τ.Κοσμήτωρ της ΣχολήςΕπαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας