Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Έλεγχος ποιότητας και επαλήθευση αναλυτικών μεθόδων στη Κλινική Χημεία