Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει 68 μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων της Διπλωματικής εργασίας και της Πρακτικής άσκησης) εκ των οποίων ο φοιτητής για να καταστεί πτυχιούχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 46.

Τα μαθήματα των Α και Β εξαμήνων είναι κοινά και για τις 5 κατευθύνσεις του Τμήματς Βιοϊατρικών Επιστημών.

Το Γ εξάμηνο περιλαμβάνει 4 κοινά Υποχρεωτικά μαθήματα/Γενικής Υποδομής και δεκατρία (13) Επιλογής Υποχρεωτικά/Ειδικής Υποδομής, εκ των οποίων πρέπει να επιλεγούν τα τρία (3).

Το πρόγραμμα σπουδών των υπολοίπων πέντε (5) εξαμήνων περιλαμβάνει μαθήματα Ειδικότητας και μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Υποχρεωτικά ή/και Επιλογής) για την κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας.

(Βλέπε αναλυτικά: Δομή Προγράμματος Σπουδών)