Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία ΙΙ – Laser ΜΕ 6 7 Γκρεκ Ιωάννα
7021-7022 Μη Παρεμβατική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας ΜΕ 6 7 Κίντζιου Ελένη
7031-7032 Ενζυμική Δερματοθεραπεία ΜΕ 5 7 Πρωτόπαπα Ευαγγελία
7041 Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών ΜΕ 3 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
7051 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΜΕΥ 2 4  
7052 Νομοθεσία Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΜΕΥ 2 4